-->
فروردین
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ، آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮرﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ، آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮرﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه


زمان مطالعه : 4 دقیقه

 

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺷﮑﺴﺖ:

اﻧﻮاع ﻣﻮاد آﺳﯿﺎب ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ، از اﻧﻮاع آﺳﯿﺎﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذیل را ﻧﺎم ﺑﺮد: آﺳﯿﺎب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺸﮏ ﺿﺮﺑﻪ ای ﯾﺎ ﻣﯿﻠﻪ ای ، ﻓﮑﯽ ، ﻣﺨﺮوﻃﯽ ، ﺗﯿﻐﻪ ای ، ﺿﺮﺑﻪ ای ، ﭼﮑﺸﯽ ، ﻏﻠﺘﮑﯽ ، ﻣﯿﻠﻪ ای و غیره

اﻧﺘﺨﺎب آﺳﯿﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم اوﻟﯿﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ، ﺳﺎﯾﺰ ورودی، ﺳﺎﯾﺰ ﺧﺮوﺟﯽ ، رﻃﻮﺑﺖ، وﯾﮋگی های ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺎده وغیره آﺳﯿﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ:

ﺟﺖ ﻣﯿﻞ ، ﻫﺎدر ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد، ﺧﺮداﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎلﮔﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ گیرد اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰرﻫﺎ دارای ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دارای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎرﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ، ﺳﺎﯾﺰ ورودی وﺧﺮوﺟﯽ و ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐت ها را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺻﻮل ﮐﺎرﮐﺮد:

دراﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺮم ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮم ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ذرات در ﺣﺪ ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت ﺗـﺎ ﻣﺤـﺪوده ی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ذرات ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪازه ذرات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ آﺳﯿﺎب ها ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﻮاره ای ﺻﻮرت بگیرد ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻮاد رو در رو ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﺸﯽ.

آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎ: ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ آﺳﯿﺎب هﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﺳﯿﺎب و ﺳﭙﺮاﺗﻮر را دارا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺗﺎﺳﺨﺘﯽ 5/3 موس استفاده می شوند.

دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﻢ آﺳﯿﺎب آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ی اﻧﺮژی را دارا ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺳﭙﺮاﺗﻮرآن از ﺳﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه وﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪTop Cut  ودﻗﺖ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺴﯿﺎرﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ باشد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داری ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺶ ورﺳﻮب ﻣﻮادﺑﺮ روی اﺟﺰا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی روز دنیا در صنایع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﭘﻮدری و رﻧﮓ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ، ﻣﻮاد داروﯾﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و غیره اﺳﺘﻔﺎده می گردد.

آﺳﯿﺎب رﯾﻤﻮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺮآوری ﭘﻮدرﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی، ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞاﺷﺘﻌﺎل و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ کمتر و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘـﺮ از15درﺻـﺪ، را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮارﺗﺰ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت، ﮐﻠﺴﯿﺖ، ﺗﺎﻟﮑﻮم، ﺑﺎرﯾﺖ، ﻓﻠﻮراﯾﺪ، زﯾﺮﮐﻮنیوم، ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮ، آﻫـﮏ ﺳـﻔﯿﺪ ، ﮐﻠﯿﻨﮑﺮﺳﯿﻤﺎن، ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، دوﻟﻮﻣﯿﺖ ، ﮔﺮاﻧﯿﺖ ، ذﻏﺎل ﻧﺮم ، ذﻏﺎل ﮐـﮏ ، ذﻏـﺎل ﻗﻬـﻮه ای ،اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮوم ﺳﺒﺰ، ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻃﻼ، ﺧﺎك رس ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﺎك رس، ﮐﺎﺋﻮﻟﯿﻦ، ﮐﮏ ، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ، ﺧﺎك رس ﻇﺮوف، ﮐﯿﺎﻧﯿﺖ، ﻓﻠﻮرﯾﺖ، ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ، ﺳﻨﮓ داروﯾـﯽ ﻟﯿﭙﺎرﯾـﺖ ، دﯾﺎﺑﯿﺲ، ﭘﯿﺮوﻓﯿﻠﯿﺖ، ﺳﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰﺷﯿﻞ، اﻣﺮاﻟﺪﯾﺖ، ﺑﺎزاﻟﺖ، ﺳﻨﮓ ﮔﭻ، ﮔﺮاﻓﯿﺖ، ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺪوم ، ﻣﻮادﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎ و غیره

ﺷﺶ ﺧﺼﯿﺼﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی آﺳﯿﺎب رﯾﻤﻮﻧﺪ: در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎبﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺎ10–20درﺻـﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺤﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﻓﺸﺎر روﻟﺮ آﺳﯿﺎب روی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه 800ﺗـﺎ1200ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ پایین ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮد ﺷﻮﻧﺪ.اﺛﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﻏﺒﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻏﺒﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻼﺳﯿﻔﺎﯾﺮ آﺳﺎن اﺳﺖ.اﺑﺰار ﺧﺮداﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ آﺑﺒﻨﺪي ﻣﻮﻟﺘﯽ ﮔﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﮐﺎراﯾﯽﻗﻮاﻧﯿﻦﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ:ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻤﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﻢ اﺻﻠﯽ، ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه (ردﯾﻮﺳﺮ)، ﮐﻼﺳﯿﻔﺎﯾﺮ، ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، دﻣﻨﺪه، ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﻓﯿﺪر ارﺗﻌﺎﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮕﻨﺘﯿﮏ و ﺑﺎﮐﺲ ﺳﻮﯾﯿﭻ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮر و ...ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﯿﺎب (ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺎده) ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدد:

ﻣﻮاد درﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿﺎب ﻓﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣـﻮاد ﺧـﺮدﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻒ (ﻫﺎﭘﺮ) ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻐﺬﯾـﻪﮐﻨﻨﺪه ارﺗﻌﺎﺷﯽ در ﻣﺤﻔﻈﻪ آﺳﯿﺎب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ذرات آﺳﯿﺎب ﺑﻪ درون ﮐﻼﺳـﯿﻔﺎﯾﺮ ﺑـﺮای ﮐﻼﺳﯿﻔﺎی ﺷﺪن ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ. ذرات ﺑﺎ رﯾﺰی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ درون ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻠﻮن ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺟﻤﻊآوری ذرات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ و از ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴﺘﻪ (ﻋﺎﯾﻖ) ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار دارد.ﯾﻮﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت راﻧﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑﺎﻻی ﺷﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻏﻠﺘﮏ آﺳﯿﺎب ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﭘﻮرت روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻼﺳﯿﻔﺎﯾﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ. ذرات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻠﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻠﻮن وارد ﻣﯽﺷﻮد دارای ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ذرات ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺮوط ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﻮدر در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﯿﮑﻠﻮن ﺟﻤﻊ آوری         می شود.

وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ:

ﮐﻞ آﺳﯿﺎب ﯾﮏ ﺳﺎزه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎﻻ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ذرات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿﺎب ﯾﮏ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ از رﯾﺰی دارﻧـﺪ ،98درﺻـﺪ ذرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﯾﺰی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮐﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻗﺎﺑـﻞاﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺟﺰاﮐﻠﯿﺪی آﺳﯿﺎب از با کیفیت ترین ﻓﻮﻻد ها ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎدوام و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪل ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ آن ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﻌﻘـﻮﻟﯽاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﺳﺎﺳﺎ، ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه آﺳﯿﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر و ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي دارد و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻪداري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر، ﺟﺖ ﻣﯿﻠ ﻬﺎ، رﯾﻤﻮﻧﺪ وغیره :

ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ مشخص ، ﺧﻮراﮐﯽ ، داروﯾﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾت های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﮕﻤﻨت  ها ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد    ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻫﺎ ، ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺧﺮداﯾﺶ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر و ﻟﻪ ﺷﺪﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻣﺎ ( ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺎب های دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮارت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﯿﺎب ﮐﺎری دﮐﺎﻣﭙﻮز ﺷﺪه وﺧﻮاص ﺧﻮد را از دﺳﺖ میﺪﻫﻨﺪ)

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ازﻣﯿﮑﺮوﻧﺎﯾﺰر وﺟﺖ ﻣﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

وﯾﮋگی های ﻓﻨﯽ: ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺗﺎ ﻣﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺶ2500، ﺗﺎ1ﻣﯿﮑﺮون (ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد را ﺗﺎ ﻧﺎﻧﻮ، ﻣﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰﻣﺨﺼﻮص ﺟﺖ ﻣﯿﻞ) ﺑﺪﺳﺖ می آید.

 دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ذرات (particle sizedistribution) ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ رﯾﺰ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ، ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و... اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﻮاد ﻧﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻟﮏ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ، ﺑﺪون ﻧﻘﺎط ﮐﻮر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ ، ﻋﺪم ﭘﺮت ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش       Without Production Loss  قابلیت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داروﺳﺎزی GMP ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﺗﻌﻤﯿﺮات) اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﺎژﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ،ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ) ﺗﺎ ﺗﻨﺎژﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

دیدگاه های این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی سایت

سلام 👋

می‌تونید از طریق پیام در واتس‌اپ در اسرع وقت به پاسخ پرسشتان برسید. باتشکر از برقراری تماس با ما

شروع چت در واتس اپ
(پیام رسان ایتا)